Loading...

Přihoďte si do košíku také náhradní povlak k zavinovačce či mušelínovou plenu a dopravu máte od nás zdarma. (Platí při nákupu nad 2500 Kč.)

×
Péřové zavinovačky pro stylová miminka a jejich maminky | Baby Burrito Comfortable and Stylish Feather Swaddle Blankets for Your Baby | Baby Burrito

0
Loading
Košík je prázdný

Reklamace

1.     Práva z vadného plnění
1.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.3.    Ustanovení uvedená v čl. 1.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
1.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Touto provozovnou je Lucie Hradecká na adrese Za Humny 833, Hovorčovice 250 64
. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující může reklamované zboží doručit osobně či poštou.
1.6.     Prodávající písemně potvrdí kupujícímu, kdy zboží reklamoval a jakým způsobem požadoval reklamaci vyřídit. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace zasláním elektronické zprávy na adresu elektronické pošty kupujícího či zasláním zprávy v listinné podobě na jeho doručovací adresu. 
1.7.     Pakliže bude reklamace vyřízena opravou zboží, vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení rovněž o provedení opravy a době jejího trvání. Výše uvedená potvrzení předá prodávající kupujícímu v listinné podobě, dostaví-li se kupující do provozovny prodávajícího. Jinak potvrzení předá formou elektronické zprávy na adresu elektronické pošty, kterou kupující sdělil prodávajícímu, a není-li jí, pak v listinné podobě na jeho doručovací adresu. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší době, nejdéle však do 30-ti dnů od přijetí zboží.
1.8.    U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.
1.9.    Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).
1.10. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před převzetím věci věděli;
- jste vadu sami způsobili;
- uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
- vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.


U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.